உதவி தேவை?எங்களை தொடர்பு கொள்ள
 போம்

ரேடியோ அலைவரிசை / if மற்றும் RFID

வானொலி அதிர்வெண் (RF) விண்வெளியில் கதிர்வீச்சின் முடியும் என்று மின்காந்த அதிர்வெண்.